30 Ekim 2011 Pazar

CİSİMLERİN ENERJİ YOĞUNLUKLARININ İTME VE ÇEKME GÜCÜNE ETKİSİİVMELİ DEVİNİM İLE KÜTLE ARASINDAKİ BAĞINTILAR VE NEWTON ÇEKİM YASASI FORMÜLÜNE YENİ BİR BAKIŞİvmeli devinimleri a)yatay ivmeli devinim, b)aşağı yönlü ivmeli devinim, c)yukarıya yönlü ivmeli devinim olarak üç temelde gruplandırabiliriz.

Yatay ivmeli devinimlerle yukarı yönlü ivmeli devinimlerde, ivmenin değişimi cismin kütlesine ve devinimi etkileyen güce doğrudan bağlıdır. Küçük veya çok büyük uzaklıklara göre kütlenin büyüklüğü ve devindirenin gücü aynı önemdedir. Aristo’nun ivmeli devinim açıklaması, daha çok cisimlerin yatay devinimleri ile ilişkilidir ve ivme doğrudan kütlenin büyüklüğünden etkilenir. Düşey devinim ile ilgili genellemesi, Galileo’nun deneylerinde gösterdiği gibi yanlıştır veya yatay ivmeli devinimi açıklamalarına konu edindiğini varsaymamız gerekir.

Küçük uzaklıklarda, düşey ivmeli devinimlerde, cisimlerin kütleleri ile bağımlı olmayan sabit ivmeli devinim gerçekleşir. Bu ortalama hız kavramını bize verir. Cisimlerin kütlelerin orantısızlığı, hızlarını ve ivmelerini değiştirmez. Kütlesi büyük olan cisimle küçük olan cisim, deneylerle de kanıtlandığı gibi düşey yönde aynı hızla devinir ve yere düşerler.
Çok büyük uzaklıklarda düşme biçimli devinimler, ortamdaki sürtünme koşullarına bağlı olarak değişim gösterir. Kütlelerinin büyüklüğü etken değildir, daha çok sürtünme gücü düşmenin ivmesini değiştirir. Düşme ivmesi,  sürtünme sonucu cisimde oluşan magnetik alanın gücüne bağlı olarak artış gösterir.

Gökcisimlerinin birbirleriyle etkileşimleri, magnetik alan farklılıklarının büyüklüğü ile doğru orantılı, uzaklıkları ile ters orantılıdır. Yatay ivmeli devinimde etkili olan kütlenin büyüklüğünün etkisi gökcisimlerinin itme ve çekmelerinde, gökcisimlerinin yapısında varolan magnetik gücün yoğunluğundan sonra gelir. Enerji yoğunluğu,  magnetik alan etkisi büyük olan gökcisimleri, kütle hacmi küçük olsa da, kütle hacmi büyük gökcisimlerine göre daha büyük bir güçle birbirlerini çekerler. Kara delikler de enerji yoğunluğu ve çekim gücü çok büyük gökcisimleridir.

Newton’un çekim kuvveti formülüne,  bu gerçeği gözönüne alarak, ek bir formül ile de bakmamız gerekir. 

Newton Kütle Çekim Kuvveti:  F=    G.m1.m2/d2

Cisimlerin enerji yoğunluğuna ve magnetik alan etkilerinin gücüne bağlı kuvvet formülü:
F = e(elektrik alanı)+v(cismin hızı/c(ışık hızı)xB(manyetik alanı)-G.m1.m2/d2( Büzüşme, çekme veya itme gücü formülü.)

 Bu formül gökcisimlerinin itme ve çekme kuvvetlerinin, kütlenin hacminin büyüklüğünden çok yapısındaki elektriksel ve manyetik güçlerle hızından çıktığını göstermektedir.


İsmail İNCİ,  30/10/2011
Hiç yorum yok: